Howard Adair Design Marketing logo

Dylunio ar gyfer Print

Cyn amser cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd, print oedd y ffordd fwyaf cyffredin o gyfathrebu cynnyrch neu wasanaeth. Er bod pob busnes lwyddiannus yn defnyddio cyfryngau digidol y dyddiau yma, ‘rydym yn dal i dderbyn post uniongyrchol, ac y mae gan ystafelloedd arddangos lyfrau o hyd. Byddai hyn wedi peidio a bodoli os na fyddai’n gost effeithiol. Mae angen gofal wrth dargedi cwsmeriaid oherwydd gall hyn gael effaith sylweddol. Mae gan lenyddiaeth argraffedig rai manteision dros gyfryngau digidol, am fod pobl yn medru edrych a chyffwrdd y deunydd. Mae’r teimlad o wead a throi’r tudalennau yn help i’r ymennydd atgyfnerthi’r wybodaeth i’r cof. Mae yna fanteision o dorri trwy gylchgrawn neu lyfryn glasurol i greu effaith lawn o frand.

Llenyddiaeth
Os ydych yn cyflwyno cwsmer â gwybodaeth wedi’i ddylunio’n dda, effeithiol ac yn ddeniadol- does dim angen i chi ddweud cymaint. Gallwch fod yn wyneb dynol y cynnyrch neu’r gwasanaeth.
Gan fod gennym gyfryngau digidol, gellir defnyddio llai o daflenni i dargedu darpar gwsmeriaid. Mae argraffu digidol modern yn broses gost effeithiol.
Pan ddechreuodd cyfryngau digidol gyntaf byddem yn dechrau dylunio ar gyfer print, yna gwneud PDFs ar gyfer y rhyngrwyd. Yna aethom ymlaen i greu taflen i weithredu yn y ddau gyfrwng. Nawr mae cynnwys y we a deunydd argraffedig yn cael eu cynllunio ar wahân i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl. Gyda safon deunydd argraffu yn gwella o ran ansawdd a phris mae nifer o gwmnïoedd yn defnyddio logo a brandio wrth argraffu dyfyniadau, anfonebau ayyb. I’r rhan fwyaf o’m cwsmeriaid, byddaf yn medru dylunio penawdau llythyrau printiedig i’w defnyddio ag argraffydd inkjet neu laser rheolaidd a gosod dogfen Microsoft Word â phennawd ag is-nodiad yn barod i’w ddefnyddio.

Arddangosfa ac arwyddion
Mae gwelliant mawr mewn ansawdd deunydd argraffu mewn fformat mawr yn sicrhau cynnyrch gorffenedig safonol. Mae hyn yn caniatáu medru cynhyrchu arddangosfeydd, posteri ac arwyddion o safon uchel. Mae golau LED modern yn fudd i ofyniadau cwsmeriaid yn y byd modern. Mae’r offer torri digidol CNC yn sicrhau siapau graffig manwl fedru gael eu creu hyd yn oed o fewn cyllideb busnesau bychain. ‘Rwyf wedi dylunio arddangosfeydd ac arwyddion dros y blynyddoedd ac wedi tystio i nifer o dueddiadau a thechnoleg gwahanol yn ystod y cyfnod yma. Mae’r wybodaeth helaeth a’r profiad ymarferol o gynhyrchu yn sicrhau bod fy ngwaith yn gystadleuol i’w gynhyrchu.

Hysbysebu
Nid yn unig hysbysebion papur newydd a chylchgronau yw’r ffordd orau i gyfleu neges- mi all ymgyrch ddigidol, noddi digwyddiad, ymgyrch bosteri neu hyd yn oed hysbyseb radio fod yr un mor effeithiol. (gweler yr adran Dylunio ar Gyfer Digidol)
Rhaid i hysbyseb ddenu sylw’r cwsmer, nodi rhinweddau’r cynnyrch neu’r gwasanaeth, yn ogystal â hwyluso prynu. Mae busnesau yn treulio gormod o amser weithiau ar hysbysebu i gynulleidfaoedd niferus, ac o ganlyniad yn methu darbwyllo pa hysbyseb sy’n cynhyrchu yr ymholiadau fwyaf. Gallaf eich helpu i dargedi eich hysbyseb yn effeithiol a sicrhau trefniant effeithiol i ddata’r cwsmeriaid.

Dyma rhai enghreifftiau o gynlluniau ‘rwyf wedi’u creu ar gyfer pamffled, cylchgrawn, post uniongyrchol, cylchlythyr, baneri ayyb.